JAGADING LELEMBUT – GORO GORO KUBURAN ANGKER

“Halo. Le, iki ana kabar lelayu. Pakdhe Sugi seda. Disarekke sesuk jam 1 awan.” Bapak ngendika mau liwat telpon bengi, jam 11 seprapat.

“Innalillahi. Aduh, pak. Benjang menika kula sedinten mboten saget lunga pundi-pundi, wonten tamu penting rawuh kantor.

“Woalah. Ya wis ra papa, tapi nek isa saiki budhala layat sak durunge bali omah, ngaruhke budhemu lan sedulur-sedulurmu.”

“Inggih, pak. Kula tak budhal saniki.”

Daleme pakdhe Sugiyono sakjane ora patiyo adoh seka omahku, tapi kudu ngeliwati siji-sijine dalan sing ana kuburanne. Kuburan iki wis kondang singupe. Saben sasi mesti ana kedaden wong sing lewat diweruhi neng cedhak kuburan kui. Lewat ngarepe wae wis mak sreng mambu menyan sing disumet karo wong-wong sing ngalap berkah opo njaluk slamet neng wit randhu alas gede ngarep gapura kuburan. Ambune marai mrinding.

“Nderek langkung mbah, putune ajeng liwat.” Omongku bisik-bisik karo mejet klakson motor ping 3.

Let sedhela aku wis tekan ndaleme pakdhe Sugiyono. Rada ayem, tenda wis kepasang sak lampu penerangane marai padang njingglang. Lumayan kanggo ngilangi pikiran ora penak amarga liwat kuburan mau. Bapak-bapak tangga teparo sing lagi sibuk nata kursi mung tak aruh-aruhi seka kadohan amarga aku pengen langsung mlebu omah nggoleki budhe Sugi. Mlebu omah wis ana peti jenazah putih neng ndhuwur meja cendhik. Fotone pakdhe ya wis kepasang neng pigura disendherke peti. Aku thingak-thinguk nggoleki budhe tapi ora ketemu. Pikirku budhe lagi neng kamar istirahat, wong yo kelangan garwa mesti lak yo ora kuat, butuh istirahat. Aku mutusi tak sholat jenazah dhisik wae, bar kui lagi nggoleki budhe meneh.

Rampung wudhu aku langsung ngadek neng ngarep pethine pakdhe, sholat jenazah dewean. Lagi mulai niat awakku wis ngerasa mrinding meneh, tapi sing saiki ora patiyo tak pikirke. Neng ngarepe pakdhene dewe mosok wedi, batinku.

Lagi wae takbir pisan, aku ngerasa dijawil pundakku. Duh, apa iki. Wong lagi sholat kok yo ono sing ngganggu. Pikiranku soyo ora penak tapi tetep neruske sholat karo merem. Pas takbir kepindho lha njawile kok malah sancaya ndadi. Aku mulai keweden. Apa aku kenunutan demit kuburan sing tak liwati mau? Pikiranku wis ora jenak. Keringetku mulai metu sak jagung-jagung tapi tetep tak niati neruske sholat. Wis mulai maca Al Fatihah, wis ora ana sing ngganggu meneh nganti aku rampung sholat jenazah. Pas salam terakhir aku mengo kiwo, aku weruh bapak-bapak sing mau nata kursi ngematke aku seka njaba pintu. Rampungan sholat aku banjur marani bapak-bapak kui.

“Nyuwun sewu, mas menika sinten nggih?” Salah sijining bapak-bapak sing do ngumpul nakoni aku.

“Nderek nepangaken kula Yadi, putranipun pak Prayoto.”

“Pak Prayoto dusun Kendangan sedherekipun almarhum?”

“Inggih pak.” Jawabku karo rada ayem amarga ana sing tepung karo bapak.

“Anu, dhik. Sepindah malih kula nyuwun ngapunten. Kula wau nggih njawil panjenengan pas sholat.”

Oalah, jebul sing njawil mau dudu lelembut, tapi uwong tenan. Soyo ayem, batinku.

“Kula jawil bola-bali panjenengan mboten mandeg le sholat, nggih kula entosi mawon bibar sholat.”

“Wah, nyuwun ngapunten sanget, pak. Kula menawi urusane sholat angel diganggu.” Omongku anggak.

“Lha niku, mboten napa-napa. Sakjane wau menika badhe matur menawi panjenengan badhe sholat jenazah katuran nengga kirang langkung sak jam malih, amargi jenazahipun taksih wonten rumah sakit, dereng dugi griya.”

Mak tratap atiku. Jebul aku sholat jenazah neng ngarep peti kosong, lha wong jenazahe pakdhe durung ana. Pantes omahe isih sepi. Aku mung isa mesam-mesem ngampet isin digeguyu karo bapak-bapak mau.

Panjenengan ingkang maos pitados mangga, mboten nggih mboten dados manapa. Awon-awon sae kagem panglipuring penggalih.

Originally posted 2017-12-15 18:36:07.

Comments 3

  • Pakviin malov is back!!!

  • Mbok menawi kagem pelajaran, mbenjing malih menawi kesambatan layon, mbok bilih ingkang ngrencangi kedah maringi tulisan “nyuwun ngapunten, peti menika taksih kosong”, menawi layonipun dereng dugi lan dipunlebetke wongen peti jenazah.
    Sepindah malih menika namung usul, supados mboten dados wirang kados ingkang dipun alami pengeran dalem Vindra.

    Rahayu!

  • *icon ngakak*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares